Home
Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi i djelatnosti udruge su:

 

 • poticati i razvijati sve oblike obrazovanja i istraživačke aktivnosti u području procesa europskih integracija i razvoja njihovih institucija,
 • zauzimanje za sistemsko i koordinirano djelovanje svih institucija i strukovnih udruženja koje u BiH već izvode ili planiraju obrazovne i istraživačke programe na području europskih integracija, s ciljem osiguranja veće transparentnosti, sprječavanja nepotrebnog podvajanja čime bi se pridonijelo višoj razini i široj dostupnosti tih programa,
 • promicanje interdisciplinarnog pristupa p(r)oučavanju pravnih, ekonomskih, političkih, društvenih, povijesnih, kulturnih i jezičnih aspekata europskih integracija,
 • poticanje međunarodne suradnje sa srodnim udruženjima  i stručnjacima u drugim zemljama, kako članicama Europske unije, tako i drugim zemljama,
 • širenje informacija o obrazovnim programima i rezultatima istraživačke djelatnosti, sa svrhom pružanja objektivnih, svakodnevnih ciljeva neovisne informacije o europskim integracijskim procesima te podići opću razinu znanja u ovom području,
 • poticanje međusveučilišne suradnje u obrazovnim i istraživačkim projektima na području europskih integracija,
 • davanje inicijative i prijedloga za programe i aktivnosti u BiH u području obrazovanja i istraživačke djelatnosti koje spadaju u sadržajni okviru društva,
 • organizovanje i sudjelovanje na stručnim i naučnim  skupovima, konferencijama i seminarima u području europskih integracija,
 • poticanje izdavanja publikacija i nakladništva iz područja europskih integracija,
 • međunarodna suradnja u mreži srodnih organizacija (ECSA Europe) te na bilateralnoj razini sa stručnjacima u pojedinim zemljama,
 • uspostava i održavanje informacijske mreže stručnih događanja, obrazovnih programa, istraživačkih postignuća institucija i pojedinaca,
 • priprema i izvođenje obrazovanja i istraživanja u ovom području,
 • uključivanje u programe i aktivnosti  Vijeća ministara BiH  i institucija Europske Unije.